ست‌آپ‌های دست‌ساز

ماشین قالب گیری نانو غشا (Nano Membrane Casting Machine)
  1633755051-1.jpg
 
 
سیستم تست نانو غشا (Nano Membrane Testing System)
  1633755093-2.jpg
 
 
دستگاه ساخت نانو جاذب (Nano adsorbent Fabrication Apparatus)
  1633755114-3.jpg
 
 
سیستم تست نانو سنسور (Nano Sensor Testing System)
  1633755127-4.jpg
 
 
سیستم تست جذب سطحی گاز (Gas Nano Adsorption Testing System)
  1633755143-5.jpg
 
 
ماشین فیلم کش
 
1633755157-6.jpg
 
 
سیستم ساخت نانو لوله کربنی(Full-Automatic Arc - CNT fabrication Machine)
  1633755173-7.jpg
 
 
سیستم اسمز مستقیم
  1633755190-8.jpg
 
 
پرس داغ
  1633755204-9.jpg
 
 
سیستم فیلتراسیون انتها بسته
  1633755217-10.jpg
 
 
راکتور ناپیوسته
  1633755233-11.jpg
 
 
الکتروریسندگی
  1633755248-12.jpg