میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مدل NanoWizard II

آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه تحقیقاتی نانو بیوتکنولوژی

سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سال ساخت : ۲۰۰۷

سال خرید : ۲۰۰۷

زمینه های کاربردی : علوم پایه , مهندسی ، پزشکی ، سایر

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

اندازه گیری زبری سطحی مواد

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

اندازه گیری سختی

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

تصویر گیری با توان تفکیک اتمی از ساختار بلوری

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

اندازه گیری نیروی اصطکاک

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

تصویر گیری فاز برای تشخیص طرح های روی سطح

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

اندازه گیری نانوذرات

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

اندازه گیری مکانیکی نانولوله ها

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

ساخت نانو قطعات

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

برهمکنش نانوذرات و DNA

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

اندازه گیری خواص الکتریکی نانوساختار ها

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

تصویر گیری از ملکول های زیستی

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

تصویر گیری از سلول باکتری و غشای چربی

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

طیف سنجی نیرو در علوم زیستی

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

کاربردها در صنعت نیمه هادی ها

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

نانولیتوگرافی

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

دنبال کردن مسیر حرکت سلول ها

توسط آزمایشگاه

۲۵۰۰۰۰۰

 

 زمان سرویس دهی این دستگاه

روز

ساعت شروع

ساعت پایان

شنبه

۹

۱۴

یکشنبه

۹

۱۴

دوشنبه

۹

۱۴

سه شنبه

۹

۱۴

چهار شنبه

۹

۱۴

 

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

 

تکنسین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مدرک

شماره تماس

آزاده خسروی

کارشناس ارشد

۰۱۱۱-۳۲۲۰۳۴۲