میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

 آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه تحقیقاتی نانو بیوتکنولوژی

سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سال ساخت : ۲۰۱۰

سال خرید : ۲۰۱۰

خاصیت های قابل اندازه گیری : ساختار ، اندازه

زمینه های کاربردی : علوم پایه , مهندسی ، پزشکی ، سایر

مورد قابل اندازه گیری

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری شده

نانوفیلتر، نانوذره

nm

nm

 

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

اندازه گیری توپوگرافی سطح

توسط آزمایشگاه

۴۰۰۰۰۰

ساختار مواد

توسط آزمایشگاه

۴۰۰۰۰۰

تهیه منحنی نیرو

توسط آزمایشگاه

۴۰۰۰۰۰

نانولیتوگرافی

توسط آزمایشگاه

۴۰۰۰۰۰

 

 قابل ذکر است ، برای دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هزینه خدمات با ۵۰ % تخفیف همراه است.

 

 زمان سرویس دهی این دستگاه

روز

ساعت شروع

ساعت پایان

شنبه

۹

۱۴

یکشنبه

۹

۱۴

دوشنبه

۹

۱۴

سه شنبه

۹

۱۴

چهار شنبه

۹

۱۴

 

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

 

تکنسین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مدرک

شماره تماس

ماریه نازک تبار

کارشناس ارشد

۰۱۱۱-۳۲۲۰۳۴۲